Vận hành tiếng Anh là gì?

Vận hành tiếng Anh là gì? Vận hành trong tiếng Anh được gọi là “operate” /ˈɒpəreɪt/.

Vận hành là một quá trình thực hiện hoặc quản lý một hệ thống, máy móc, thiết bị hoặc quy trình để đạt được mục tiêu hoặc kết quả cụ thể. Hoạt động này bao gồm việc thực hiện các nhiệm vụ, quy trình, hoặc chức năng để đảm bảo rằng hệ thống hoặc máy móc hoạt động đúng cách và hiệu quả.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Vận hành” và nghĩa tiếng Việt

 • Functionality (n) – Tính năng, khả năng hoạt động
 • Procedure (n) – Quy trình
 • Maintenance (n) – Bảo trì
 • Performance (n) – Hiệu suất
 • Efficiency (n) – Hiệu quả
 • Execution (n) – Thực hiện
 • Management (n) – Quản lý
 • Systematic (adj) – Có hệ thống
 • Operational (adj) – Liên quan đến vận hành
 • Workflow (n) – Luồng công việc
 • Automation (n) – Tự động hóa
 • Logistics (n) – Vận chuyển và quản lý hàng hóa
 • Synchronization (n) – Đồng bộ hóa

Các mẫu câu với từ “operate” có nghĩa “Vận hành” và dịch sang tiếng Việt

 • The technician will operate the machine tomorrow morning. (Kỹ thuật viên sẽ vận hành máy vào sáng mai.)
 • How do you operate this new software? (Bạn làm thế nào để vận hành phần mềm mới này?)
 • If the operator doesn’t follow the safety guidelines, accidents can happen. (Nếu người vận hành không tuân thủ các hướng dẫn an toàn, tai nạn có thể xảy ra.)
 • Wow, the robot can operate with such precision! (Trời ơi, robot có thể vận hành với độ chính xác như vậy!)
 • Please operate the elevator only in case of an emergency. (Vui lòng chỉ vận hành thang máy trong trường hợp khẩn cấp.)
 • The machinery is operated by a skilled team. (Các thiết bị được vận hành bởi một đội ngũ tay nghề cao.)
 • She said, “We need to operate the factory round the clock to meet the demand.” (Cô ấy nói, “Chúng ta cần vận hành nhà máy suốt ngày đêm để đáp ứng nhu cầu.”)
 • Can you operate the printing press for the next batch of flyers? (Bạn có thể vận hành máy in cho lô tờ rơi tiếp theo không?)
 • If we had the necessary training, we could operate the heavy machinery safely. (Nếu chúng ta có đào tạo cần thiết, chúng ta có thể vận hành máy móc nặng một cách an toàn.)

Xem thêm:

Rate this post

By Xây Dựng Tiếng Anh -

Công Ty thiết kế Xây dựng Khang Thịnh đã thực hiện các dự án cho https://muaphelieu24h.net/ ; xây dựng wiki ; https://phelieuquangdat.com/ ; https://dichvuchuyennhatrongoi.org/chuyen-nha-tron-goi-chuyen-nghiep/