Yêu cầu tiếng Anh là gì?

Yêu cầu tiếng Anh là gì? Yêu cầu trong tiếng Anh được gọi là “request” /rɪˈkwɛst/.

Yêu cầu là một hành động hoặc sự việc xin lỗi bằng lời nói hoặc viết để đề nghị, đề xuất hoặc xin điều gì đó từ người khác hoặc một tổ chức. Hành động này thường bao gồm việc yêu cầu sự giúp đỡ, thông tin, dịch vụ, hoặc hỗ trợ từ người khác. Yêu cầu có thể được thể hiện một cách lịch sự và tôn trọng trong giao tiếp hàng ngày và trong các tình huống chuyên nghiệp.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Yêu cầu” và nghĩa tiếng Việt

 • Ask (v) – Xin, hỏi
 • Demand (n/v) – Đòi hỏi, yêu cầu
 • Petition (n/v) – Đơn đề nghị, ký tên đề nghị
 • Application (n) – Đơn xin, đơn ứng tuyển
 • Appeal (n/v) – Lời kêu gọi, kêu xin, kháng nghị
 • Requirement (n) – Yêu cầu, điều kiện
 • Solicit (v) – Mời, kêu gọi, đề nghị
 • Entreaty (n) – Lời van xin, lời cầu xin
 • Claim (n/v) – Yêu cầu, đòi hỏi
 • Inquiry (n) – Sự điều tra, sự thẩm vấn
 • Demanding (adj) – Đòi hỏi, khắt khe
 • Requester (n) – Người yêu cầu
 • Proposal (n) – Đề xuất
 • Instruction (n) – Hướng dẫn, chỉ dẫn

Các mẫu câu với từ “request” có nghĩa “Yêu cầu” và dịch sang tiếng Việt

 • She sent a formal request for additional funding. (Cô ấy đã gửi một yêu cầu chính thức về việc cấp thêm nguồn tài trợ.)
 • Did you receive my request for a meeting next week? (Bạn đã nhận được yêu cầu của tôi về cuộc họp vào tuần sau chưa?)
 • If the client requests changes, we’ll need to revise the proposal. (Nếu khách hàng yêu cầu thay đổi, chúng ta sẽ cần xem xét lại đề xuất.)
 • What a surprising request! (Thật là một yêu cầu đáng ngạc nhiên!)
 • Please kindly request a copy of the report from the secretary. (Vui lòng lịch sự yêu cầu một bản sao của báo cáo từ thư ký.)
 • The request was granted by the board of directors. (Yêu cầu đã được ban giám đốc chấp thuận.)
 • This request is more urgent than the previous one. (Yêu cầu này cấp bách hơn so với yêu cầu trước đó.)
 • He said, “I will formally request an extension for the project deadline.” (Anh ấy nói, “Tôi sẽ chính thức yêu cầu gia hạn thời hạn dự án.”)
 • Can I make a request? (Tôi có thể đưa ra một yêu cầu không?)
 • If you were to request a refund, what would be your reason? (Nếu bạn yêu cầu hoàn tiền, lý do của bạn là gì?)

Xem thêm:

Rate this post

By Xây Dựng Tiếng Anh -

Công Ty thiết kế Xây dựng Khang Thịnh đã thực hiện các dự án cho https://muaphelieu24h.net/ ; xây dựng wiki ; https://phelieuquangdat.com/ ; https://dichvuchuyennhatrongoi.org/chuyen-nha-tron-goi-chuyen-nghiep/