Phản lực tiếng Anh là gì?

Phản lực tiếng Anh là gì? Phản lực trong tiếng Anh được gọi là “counterforce” /ˈkaʊntərˌfɔrs/.

Phản lực là một lực tác động lên một vật thể trong một phản ứng trả lời đối với một lực khác. Khi một vật thể tác động lên một vật khác thông qua một lực hoặc áp lực, theo nguyên lý hành động-đáp ứng của Newton, phản lực sẽ xuất hiện có cường độ bằng và ngược chiều với lực gây ra nó.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Phản lực” và nghĩa tiếng Việt

 • Opposite Force (n) – Lực đối diện
 • Balancing Force (n) – Lực cân bằng
 • Equal and Opposite Force (n) – Lực bằng và đối kháng
 • Opposing Force (n) – Lực đối kháng
 • Restorative Force (n) – Lực phục hồi
 • Compensating Force (n) – Lực bù đắp
 • Counteraction (n) – Sự đối kháng
 • Counterbalance (n) – Lực cân bằng, lực tương phản
 • Reactive (adj) – Phản ứng, đối kháng
 • Restoring (adj) – Phục hồi
 • Opposition (n) – Sự đối kháng
 • Equilibrium (n) – Sự cân bằng
 • Stabilizing Force (n) – Lực ổn định

Các mẫu câu với từ “counterforce” có nghĩa “Phản lực” và dịch sang tiếng Việt

 • The counterforce exerted by the ground balanced the force applied by the person. (Phản lực từ mặt đất cân bằng lực được áp dụng bởi người đó.)
 • How does the counterforce work in a seesaw? (Phản lực hoạt động như thế nào trong một con thoi?)
 • If the upward force equals the downward force, there will be no net counterforce. (Nếu lực đẩy lên bằng lực đẩy xuống, sẽ không có phản lực net.)
 • What a strong counterforce from the spring! (Thật là một phản lực mạnh từ lò xo!)
 • Please calculate the counterforce needed to balance the load. (Vui lòng tính toán phản lực cần thiết để cân bằng tải trọng.)
 • The counterforce was measured using a calibrated scale. (Phản lực đã được đo bằng một cân được điều chỉnh.)
 • The counterforce in the larger rocket engine is more powerful than in the smaller one. (Phản lực trong động cơ tên lửa lớn hơn mạnh mẽ hơn so với động cơ nhỏ.)
 • He explained, “The counterforce is essential for maintaining balance.” (Anh ấy giải thích, “Phản lực là quan trọng để duy trì cân bằng.”)
 • Could you please demonstrate how the counterforce works in this experiment? (Bạn có thể giải thích cách phản lực hoạt động trong thí nghiệm này không?)
 • If the counterforce fails, the structure may collapse. (Nếu phản lực không hoạt động, cơ cấu có thể sụp đổ.)

Xem thêm:

Rate this post

By Xây Dựng Tiếng Anh -

Công Ty thiết kế Xây dựng Khang Thịnh đã thực hiện các dự án cho https://muaphelieu24h.net/ ; xây dựng wiki ; https://phelieuquangdat.com/ ; https://dichvuchuyennhatrongoi.org/chuyen-nha-tron-goi-chuyen-nghiep/