Đá mài tiếng Anh là gì?

Đá mài tiếng Anh là gì? Đá mài trong tiếng Anh được gọi là “grindstone” /ˈɡraɪndstoʊn/.

Đá mài là một loại công cụ hoặc vật liệu được sử dụng để mài, chà nhám, hoặc gia công bề mặt của các vật liệu khác nhau. Đá mài thường được làm từ các loại đá tự nhiên hoặc từ các vật liệu nhân tạo chất lượng cao, và chúng có thể có các độ cứng và độ mịn khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến “Đá mài” và nghĩa tiếng Việt

 • Abrasive (adj) – Có tính chất mài mòn
 • Grit (n) – Hạt mài
 • Sharpen (v) – Mài sắc
 • Hone (v) – Làm mịn bề mặt
 • Whetstone (n) – Đá mài dao
 • Coarse (adj) – Thô, không mịn
 • Fine (adj) – Mịn
 • Polish (v) – Đánh bóng
 • Abrasion (n) – Quá trình mài mòn
 • Grinder (n) – Máy mài
 • Grinding (n) – Sự mài mòn
 • Stone carving (n) – Khắc đá
 • Tool sharpening (n) – Mài dao cụ
 • Masonry (n) – Nghề xây dựng bằng đá

Các mẫu câu với từ “grindstone” có nghĩa “Đá mài” và dịch sang tiếng Việt

 • The blacksmith used a grindstone to sharpen the blade of the axe. (Thợ rèn đã sử dụng đá mài để mài sắc lưỡi rìu.)
 • Have you ever used a grindstone to sharpen a knife? (Bạn đã bao giờ sử dụng đá mài để mài sắc con dao chưa?)
 • If you don’t use a grindstone, the knife will remain dull. (Nếu bạn không sử dụng đá mài, con dao sẽ vẫn còn mòn.)
 • Wow, this grindstone is so effective at sharpening tools! (Trời ơi, đá mài này thực sự hiệu quả trong việc mài sắc công cụ!)
 • Please fetch the grindstone from the workshop. (Làm ơn lấy đá mài từ xưởng.)
 • The grindstone was carefully selected for its quality. (Đá mài đã được lựa chọn cẩn thận vì chất lượng của nó.)
 • The new grindstone is more efficient than the old one. (Đá mài mới hiệu quả hơn đá cũ.)
 • He said, “I need to replace the grindstone on the grinder.” (Anh ấy nói, “Tôi cần thay đá mài trên máy mài.”)
 • Could you show me how to use the grindstone to sharpen a chisel? (Bạn có thể chỉ cho tôi cách sử dụng đá mài để mài sắc dụng cụ cắt gỗ không?)
 • If we had a better grindstone, our tools would be in perfect condition. (Nếu chúng ta có đá mài tốt hơn, các dụng cụ của chúng ta sẽ trong tình trạng hoàn hảo.)

Xem thêm:

Rate this post

By Xây Dựng Tiếng Anh -

Công Ty thiết kế Xây dựng Khang Thịnh đã thực hiện các dự án cho https://muaphelieu24h.net/ ; xây dựng wiki ; https://phelieuquangdat.com/ ; https://dichvuchuyennhatrongoi.org/chuyen-nha-tron-goi-chuyen-nghiep/